Your Cart

Algemene Voorwaarden Verkopers

Algemene Voorwaarden Verkopers


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - De prijs

Artikel   7 - Nakoming en extra garantie

Artikel   8 - Levering en uitvoering

Artikel   9 - Provisie

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Geschillen

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Producten: producten die aan derden te koop worden aangeboden;
 2. Designs: registreerbare ontwerpen;
 3. Aanduidingen: beschrijvingen en zoekwoorden;
 4. Account: gebruikersaccount voor het beheer van shops;
 5. Verkoper: de natuurlijke persoon die ontwerpen aanlevert voor doeleinden die verband houden met verkoopactiviteiten op de website van de ondernemer;
 6. Provisie: vergoeding voor verkoper;
 7. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de verkoper of om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de ondernemer om af te zien van de overeenkomst op afstand;
 13. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

            T-shirtstudio

            Maanderweg 74

            6711NG EDE

            Telefoonnummer: 0318 - 700659

            E-mailadres: info @ t-shirtstudio.nl

            KvK-nummer: 09102096

            Btw-identificatienummer: NL169298656B01 


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en verkoper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de verkoper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de verkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de verkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de verkoper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving en aanduidingen van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien bij de ondernemer het redelijke vermoeden ontstaat dat er wetten of rechten van derden worden geschonden, worden de volgende maatregelen genomen:

           a) Publicatie van het design wordt onmiddellijk stopgezet.

b) Provisie wordt ingehouden tot het geschil wordt opgehelderd.

           c) De door derden gevraagde informatie over de inhoud en herkomst beschikbaar stellen.

   3. Het aanbod mag door verkoper uitsluiten via andere verkoopkanalen aangeboden als gebruik           

             wordt gemaakt van de afbeeldingen van de ondernemer die verwijzen naar het product (link).

   4. Het aanbod mag niet ingesloten worden (iframe) op de webomgeving van verkoper of derden.

   5.  Consumenten kunnen anoniem producten melden die ze ongepast vinden. 

           De producten worden op basis van de volgende richtlijnen beoordeeld; 

            a) Producten en aanduidingen die racistisch of discriminerend is, wordt door de ondernemer verwijderd. 

            b) Productent en aanduidingen die aanstootgevend is, wordt door de ondernemer verwijderd.

            c) Producten en aanduidingen die het Auteursrecht schendt, wordt door de ondernemer verwijderd.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verkoper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de verkoper het account langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de verkoper kan voldoen aan die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door de ondernemer of verkoper te alle tijden langs elektronische weg worden beeïndigd. Bij beëindiging zullen nog openstaande provisie worden uitbetaald. 


Artikel 6 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

            a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

            b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen 

            met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

   5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   6.  De prijs wordt vastgesteld door de basisprijs van het product plus de provisie van de verkoper.


Artikel 7 - Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9 - Provisie

   1. De verkoper ontvangt provisie zodra de bestelling is verstuurd naar de consument.

   2. Na ontbinding door de consument zal de ondernemer de provisie dat de verkoper ontvangen

            heeft direct afboeken.


Artikel 10 - Betaling

        1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de aanvraag door verkoper.

        2. De verkoper kan uitsluitend middels het elektronische formulier dat de ondernemer beschikbaar 

            stelt in het account van de verkoper een verzoek tot betaling doen.

        3. De verkoper kan uitsluitend een verzoek tot betaling doen als het saldo

            in het account van de verkoper minimaal €50,- is. 


Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de verkoper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Laatst gewijzigd: 24 januari 2019